iCabrera #67 - Abril 2018

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #67 ABRIL 2018 18 DE GENER DEL 2018 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Assabentats 8 vots a favor, 2 vots en contra i 1 abstenció Assabentats Unanimitat 10 vots a favor i 1 abstenció 10 vots a favor i 1 abstenció 3 PDeCAT, 2 ERC i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM i 1 regidora no adscrita 1 AI-CM 1 PSC 1 PSC 1 PSC i 1 regidora no adscrita Donar compte del decret d’alcaldia de nomenament de tinents d’alcalde, delegacions alcaldia-presidència i designació dels membres de la Junta de Govern Local Aprovació del canvi de nom de la plaça Nova per «plaça Nova 1 d’Octubre» Donar compte de l’aprovació de la Instrucció número 3 d’accés a l’exercici de les professions, activitats i oficis que comportin activitats amb menors d’edat Aprovació de la proposta que presenta l’Ajuntament de Cabrera de Mar d’adhesió a la Federació de Fires de Catalunya Nomenament de representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats a les entitats que en formin part al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme Modificació del Reglament del Consell Municipal d’Entitats Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 12 DE FEBRER DEL 2018 (SESSIÓ EXTRARDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 6 vots a favor i 4 abstencions 6 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en contra 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 2 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 2 GxC i 1 PSC 1 regidora no adscrita Aprovació de la modificació de la dedicació i retribucions dels regidors/es Assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les factures impagades a Fulton Servicios Integrales, SA, per part de Cabrera Sport, SL, en relació amb el subministrament d’energia de la piscina 1 DE MARÇ DEL 2018 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 6 vots a favor i 4 abstencions 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 2 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita Expedient número 2017/24, aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar, UGT de Catalunya i Llar Unió Catalònia per a la promoció d’habitatges protegits al sector de Cal Conde 15 DE MARÇ DEL 2018 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 6 vots a favor i 5 abstencions Assabentats 6 vots a favor i 5 abstencions 6 vots a favor i 5 abstencions 9 vots a favor i 2 abstencions 6 vots a favor, 4 abstencions i 1 vot en contra 9 vots a favor i 2 abstencions 5 vots a favor i 6 abstencions 7 vots a favor i 4 abstencions 6 vots a favor i 5 abstencions 7 vots a favor i 4 abstencions 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 PSC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC i 1 PSC 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 GxC i 1 PSC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC i 1 regidora no adscrita 1 regidora no adscrita Aprovació reconeixements extrajudicials de crèdit exercici 2018 Donar compte de l’aprovació dels plans pressupostaris a mitjà termini 2019-2021 Aprovació de la creació del Consell de Govern Aprovació de la modificació de l’acord de ple en sessió extraordinària del 12 de febrer del 2018 de modificació de la dedicació i retribucions dels regidors/es Aprovació de l’atorgament de subvencions als grups polítics municipals de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació de la modificació de la Normativa específica núm. 01, reguladora del preu públic per la participació en cursets i activitats organitzats per l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics, comercials i de professionals Moció que presenta el grup municipal del PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol Aprovació de l’adequació singular i excepcional del lloc de treball d’informadora de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació de l’adequació singular i excepcional del lloc de treball d’advocat municipal Aprovació de la delegació de competències a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la contractació del Servei Públic de Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Cabrera de Mar l’any 2018 i següents

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=