iCabrera #83 - Abril 2022

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #83 ABRIL 2022 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 09 1 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 20 DE GENER DEL 2022 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Aprovació, si escau, del Pressupost de la corporació municipal i pressupost de GICSA, exercici 2022 7 vots a favor i 4 en contra 4 JuntsxCat, 2 ERC i 1 PSC 2 GxC, 1 AI-CM i 1 CUP 27 DE GENER DEL 2022 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat Unanimitat 9 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció Unanimitat 10 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat 4 JuntsxCat, 2 ERC, 2 GxC i 1 AI-CM 4 JuntsxCat, 2 ERC, 2 GxC, 1 AI-CM i 1 CUP 1 PSC 1 CUP 1 PSC Ratificació, si escau, del decret de l’alcaldia de data 16 de novembre del 2021, d’aprovació del Conveni de delegació de competències SAD i la segona addenda 2021 amb el Consell Comarcal del Maresme Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre del 2021, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada de la Xarxa de Biblioteques Municipals (Biblioteca Ilturo Cabrera) Aprovació, si escau, de la moció presentada per l’aclariment sobre la veritat dels atemptats a Catalunya del 17 d’agost del 2017 Aprovació, si escau, de la moció a favor de l’aplicació de mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil Aprovació, si escau, de la moció en defensa de l’ús de la llengua catalana Aprovació, si escau, del requeriment a l’empresa adjudicatària de la continuació del contracte del servei de recollida integral i transport de residus a Cabrera de Mar i del servei de recollida selectiva i transport a Cabrils 24 DE FEBRER DEL 2022 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Renúncia de la Sra. Elena Carreras Miralles, del Grup Municipal CUP-AMUNT, al seu càrrec de regidora * 17 DE MARÇ DEL 2022 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS ** Unanimitat Unanimitat Unanimitat Unanimitat *** 8 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció 6 vots a favor, 3 vots en contra i 1 abstenció 9 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat 8 vots a favor i 2 abstencions Unanimitat 6 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions Unanimitat 4 JuntsxCat, 2 ERC i 2 GXC 4 JuntsxCat, 2 ERC 4 JuntsxCat, 2 ERC, 2 GxC i 1 AI-CM 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 CUP i 1 AIC 4 JuntsxCat i 2 ERC 1 CUP 2 GxC i 1 CUP 2 GxC 1 AI-CM 1 AI-CM 1 CUP 2 GxC 1 AI-CM i 1 CUP Presa de possessió d’Anton Albajes Eizaguirre del seu càrrec de regidor del Grup Municipal CUP-AMUNT Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Informativa General Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia de data 11 de febrer del 2022, d’aprovació del Conveni ASGEL —de suport comptable— amb la Diputació de Barcelona Aprovació, si escau, de la modificació del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge per incloure-hi 4 habitatges Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre Gestió Iniciatives Cabrera, SA, i l’Ajuntament de Cabrera de Mar, relatiu a l’encomana de gestió per a l’adjudicació i administració d’habitatges propietat de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del POUM al sector de Ca l’Arnau – Can Mateu i Can Rodon de l’Hort Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia de data 25 de gener del 2022, d’aprovació inicial del projecte d’urbanització del c/ Jaume I Aprovació, si escau, de la moció de Marea Pensionista de Cabrera de Mar per a l’assoliment d’unes pensions públiques dignes Aprovació, si escau, de la moció per fer el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) Aprovació, si escau, de la moció/declaració institucional de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en suport a la societat ucraïnesa i en defensa de la pau Aprovació, si escau, de l’assumpció per part de l’Ajuntament del pagament de les factures de subministrament energètic de la piscina municipal gener-desembre 2021 (7è pagament) Aprovació, si escau, de la 1a pròrroga del Conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar per a la contractació del servei públic de vigilància, salvament i socorrisme a les platges, any 2022 * Les renúncies dels regidors no se sotmeten a votació. / ** Les preses de possessió dels regidors no se sotmeten a votació. / *** S’incorpora al Ple la regidora Montserrat Reig.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=