iCabrera #68 - Juliol 2018

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #68 JULIOL 2018 10 DE MAIG DEL 2018 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat 6 vots a favor, 4 abstencions i 1 vot en contra Unanimitat 6 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció 6 vots a favor, 3 abstencions i 2 vot en contra 6 vots a favor i 5 abstencions Unanimitat 10 vots a favor i 1 abstenció 6 vots a favor i 5 abstencions 9 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció 10 vots a favor i 1 abstenció 9 vots a favor i 2 abstencions Unanimitat 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 3 GxC i 1 PSC 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 3 GxC i 1 PSC 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC i 1 PSC 1 regidora no adscrita 3 GxC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 regidora no adscrita 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 AI-CM 1 regidora no adscrita 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 regidora no adscrita 3 GxC i 1 PSC 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 PSC Aprovació de la fiscalització i intervenció limitada prèvia Assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les factures impagades per Cabrera Sports, SL, a Fulton Servicios Integrales, SA (tercer pagament) Aprovació de la constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació de la permuta de la parcel·la municipal núm. 1 del PA-11 Cal Conde i Llar Unió Catalònica, SCCL Aprovació de l’encàrrec de la gestió del servei de jardineria a l’empresa municipal Gestió Iniciatives Cabrera, SA Reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada de l’arquitecta tècnica municipal Ratificació de la resolució de l’alcaldia d’aprovació de les festes de caràcter local per a l’any 2019 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança número 55, reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d’ús públic sota control horari Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol Moció per donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les Associacions de Defensa Forestal Modificació de l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar (zona verda) Moció que presenta el grup municipal d’ERC per la prospecció del corall vermell al litoral català Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar · Imatge donació de sang: Freepik.com Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 14 DE JUNY DEL 2018 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 9 vots a favor i 2 en contra 9 vots a favor i 2 en contra 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 PSC i 1 regidora no adscrita Aprovació, si escau, de l’addenda del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i La Guardiola, SCCL, per a la cessió de l’usdefruit de la sala La Maresma Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del POUM de Cabrera de Mar PA-5 Plaça de la Cooperativa

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=