iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 4 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 S’amplia la informació del Portal de Transparència municipal El consistori ha incorporat una persona a la seva plantilla per tal de mantenir i ampliar el contingut d’aquest portal E n el marc del compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament de Cabrera de Mar compta amb un Portal de Trans- parència, a través del qual qualsevol persona pot accedir a la informació que inclou sobre la gestió del con- sistori. Amb la voluntat de mantenir actualitzada aquesta informació i d’ampliar-la, s’ha incorporat recent- ment a la plantilla municipal, a través d’una contractació temporal, una per- sona encarregada d’aquestes tasques. Actualment es treballa sobretot en els apartats dedicats a la Gestió Econòmi- ca (especialment en la secció dedica- da als Pressupostos Anuals) i als Con- tractes, Convenis i Subvencions (en les seccions «Relació de Contractes» i «Registre de Factures»). Per a més informació podeu con- sultar el Portal de Transparència ac- cedint-hi a través del web municipal ( cabrerademar.cat ) o de « seu-e.cat/ web/cabrerademar » . l Es treballa especialment en la incorporació d’informació als apartats de Gestió Econòmica i de Contractes, Convenis i Subvencions La Policia Local incorpora una motocicleta elèctrica A mb la voluntat de promoure l’ús d’energies reno- vables, l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha adqui- rit per a la Policia Local una motocicleta elèctrica: concretament, es tracta d’una BMW C Evolution, amb una autonomia de 100 quilòmetres i una velocitat punta de 120 quilòmetres per hora. l El municipi es beneficiarà de 166.000 € en recursos de la Diputació de Barcelona E l Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Di- putació de Barcelona és una eina a disposició dels ajuntaments que permet que aquests incorporin diferents recursos per a impulsar alguns dels serveis que presten a la ciutadania. Aquest 2019 l’Ajuntament de Ca- brera de Mar comptarà amb diversos ajuts d’aquest ca- tàleg per valor de 166.000 €, dividits en recursos materials (12), tècnics (10) i econòmics (19). l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=