iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 12 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 Nou impuls a les actuacions per a crear llocs de treball Des de l’Ajuntament es promouen diferents mesures per a combatre els efectes de la Covid-19 sobre l’ocupació E ntre les mesures excepcionals preses en les darreres setmanes per l’Ajuntament de Cabrera de Mar arrande la crisi sanitària també tro- bem les destinades a reduir l’impacte d’aquesta sobre el mercat laboral. Per exemple, el consistori, a través del pro- grama local Reactiva’t, vol donar su- port a la contractació de persones que hagin perdut la feina en aquesta crisi i no hagin pogut recuperar-la poste- riorment. Així, s’atorgarà una subven- ció —d’un mes com a màxim— per persona contractada en concepte del salari i del cost empresarial de la segu- retat social a aquelles empreses, enti- tats i autònoms que contractin per un mínim de quatre mesos persones ins- crites al Servei Local d’Ocupació i que formin part d’aquest programa. Per a més informació es pot contac- tar amb el correu electrònic ocupa- cio@cabrerademar.cat . INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS Cal destacar també l’increment de la di- fusió d’informació per al sector empre- sarial i treballadors locals, especialment sobre els ajuts que poden sol·licitar. Aquesta informació es pot consultar a l’apartat específic sobre el coronavirus que es troba al web municipal; a través de l’enviament de correus a empreses i residents que ho hagin sol·licitat, o di- rectament a les persones inscrites a la borsa de treball local. l La crisi del coronavirus també afecta l’ocupació Les dades del mes de març reflecteixen l’impacte de la pandèmia sobre el mercat laboral E ntre els efectes col·laterals que ha provocat l’actual crisi sani- tària es troba la seva incidència sobre l’economia en general i sobre l’ocupació en particular. Cabrera deMar i el conjunt del Maresme no en són una excepció respecte del conjunt de Ca- talunya, tal com mostren les darreres dades conegudes, relatives al passat mes de març. Aquestes, sense comp- tabilitzar els Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO), ens par- len de 14 persones aturades més que en el mes anterior, una xifra que suposa un augment del 10,53%en relació amb aquell i del 5,76 % respecte del mateix mes de l’any anterior. PER SECTORS Pel que fa a les dades fetes públiques pel Consell Comarcal del Maresme, un dels sectors més afectats ha estat el del comerç a l’engròs i al detall —amb un total de 4.272 noves persones a l’atur—, seguit per les activitats admi- nistratives i els serveis auxiliars —amb 3.708 persones—, l’hostaleria —amb 3.633— i les indústries manufactureres —amb 3.160 persones que hi perdien el seu lloc de treball—. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=