iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 8 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 Noves mesures per al foment de la transparència A començaments del mes de març l’Ajuntament re- bia el coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Bar- celona, Xavier Forcadell, i el diputat provincial d’aquestes àrees, Jordi Alemany. Durant la trobada, els representants de la Diputació exposaren quines són les properes actua- cions que aquest ens oferirà als consistoris per a facilitar a la ciutadania l’accés a l’Administració. Al llarg dels dar- rers anys, el consistori ja ha desenvolupat nombroses ac- tuacions relacionades amb la transparència i el foment l’administració electrònica. l El jaciment de Ca l’Arnau ja disposa de projecte per a obrir-se al públic La Diputació de Barcelona ha estat l’encarregada de l’elaboració del projecte lliurat a l’Ajuntament de Cabrera de Mar L a visita de la vicepresidenta se- gona de la Diputació, Carmela Fortuny, el passat 5 de febrer servia, entre altres qüestions, perquè aquesta fes lliurament al consistori del projecte bàsic i executiu per a la pro- tecció i adequació per a la visita públi- ca de les termes romanes ubicades al jaciment de Ca l’Arnau. Aquesta feina haurà de permetre que, en un futur, aquest important jaciment del poble es pugui obrir al públic. Els treballs tenen una despesa esti- mada en 540.000 € i el projecte, que neix d’un estudi previ elaborat per la mateixa Diputació l’any 2013, es po- drà fer efectiu un cop es disposi de la titularitat dels terrenys en els quals es troba ubicat el jaciment, així com del finançament necessari per a tirar en- davant la proposta. La visita continua- da a Ca l’Arnau és un dels punts inclo- sos en el Pla Estratègic de Turisme del municipi. l L’obra serà licitada un cop es disposi de la titularitat dels terrenys i del finançament per al seu desenvolupament El consistori realitzarà un estudi psicosocial entre el seu personal T al com estableix la Llei 31/1995, del 8 de novem- bre, de prevenció de riscos laborals, l’Ajuntament de Cabrera de Mar procedirà properament a la rea- lització d’un estudi psicosocial dels seus treballadors i tre- balladores. L’estudi, que començarà entre els treballadors de la casa consistorial i posteriorment es durà a terme a la resta de centres de treball, consisteix en un procés per a identificar i valorar els factors de risc psicosocial. La feina serà desenvolupada a través d’una empresa especialitza- da en la prevenció de riscos laborals. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=