iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 9 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 Finalitzen els treballs de restauració del castell de Burriac Les obres estaven destinades a reparar la part que va quedar malmesa per les fortes pluges del passat mes de novembre R ecentment han quedat enlles- tits treballs per a recuperar el castell de Burriac dels desper- fectes que li van provocar les fortes pluges de l’any passat realitzats per una empresa d’obres i restauració d’arquitectura. L’actuació estava diri- gida per una empresa especialitzada, Gamarra i Garcia, SL, i, com a interven- ció sobre el patrimoni arquitectònic, comptava amb la corresponent auto- rització de la Direcció General del Pa- trimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa als treballs que es desen- volupaven i que han de permès que el castell de Burriac torni a obrir al pú- blic, consistien en el desmuntatge de les restes de la restauració realitzada al 1991 i en la reparació del tall del mur original. Finalment, es duia a terme la consolidació dels elements de morter i pedra. La restauració té un pressupost de 22.000 €. l La Brigada Verda incorpora un vehicle P er tal de facilitar la seva tasca, l’Ajuntament de Ca- brera de Mar ha adquirit una furgoneta destinada al servei que ofereix al nostre municipi la Brigada Verda, la qual iniciava recentment la seva activitat i que està integrada a l’empresa municipal GICSA i desenvolu- pa les tasques de jardineria als espais públics del nostre poble. L’equip està format per sis persones que compten amb l’experiència d’haver treballat al municipi a través de la Fundació CEO. l Finalitza l’actuació al camí de Can Segarra J a han quedat enllestides les obres d’adequació que al llarg de les darreres setmanes s’han dut a terme al camí de Can Segarra. Aquestes s’han centrat a pa- vimentar la cruïlla del camí i a construir-hi una canal que connecti amb el torrent on arriben les aigües pluvials de la zona. L’objectiu últim dels treballs és millorar la mobilitat en aquesta via i canalitzar l’aigua de pluja per a facilitar-hi els desplaçaments. l L’actuació permetia, un cop finalitzada, que es pogués tornar a obrir el castell als visitants

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=